Nokia 3200 Hjälp

background image

Användarhandbok för Nokia 3200

9356890

Utgåva 2

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-30 uppfyller
villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.
En kopia av konformitetsdeklarationen finns på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

background image

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild,
tillfällig, följdskada eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt
ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste
Nokia-återförsäljare.

9356890/Utgåva 2

background image

Copyright

©

2004 Nokia. All rights reserved.

4